Yrittäjyyden tutkimusteemat | SeAMK Y-Zone

Yrittäjyyden tutkimusteemat

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehdään kansainvälisen tason tutkimusta yrittäjyydestä. SeAMKin yhtenä painoalana on yrittäjyys ja kasvu, jossa kärkiprofiilina ovat kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. Lisäksi yrittäjyyden tutkimusta tehdään yrittäjyysaikomuksista ja opiskelijayrittäjyydestä, liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä, yrittäjyyden ekosysteemien kehittämisestä sekä matkailun liiketoiminnan kehittämisestä ja Green Caresta.

Monialaiseen tutkimusryhmään kuuluu noin 15 henkilöä, joista kahdeksan on väitellyttä post doc -tutkijaa. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja kansallisten elinkeinotoimijoiden ja yrittäjyysjärjestöjen sekä yksityisten asiantuntijayritysten kanssa.

Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset

Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset ovat kuuluneet kahdenkymmenen vuoden ajan SeAMKin tutkimuksen ja kehittämisen kärkiteemoihin. SeAMKissa toimii kokenut ja monialainen kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten tutkimusryhmä, jossa on sisältöasiantuntemuksen lisäksi vahvaa tutkimusmetodeihin liittyvää asiantuntemusta. Tutkimusryhmän erityinen mielenkiinto kohdistuu kasvuyrittäjyyden edellytysten ja seurausten selittämiseen ja ymmärtämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan käytännön työkalujen ja mallien rakentamiseen erityisesti pk-yrityksille.

Kysy lisää

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Yrittäjyysaikomukset ja opiskelijayrittäjyys

SeAMKissa on tehty yli kymmenen vuotta kansainvälisen tason tutkimusta yrittäjyysaikomuksista ja opiskelijayrittäjyydestä.

Entre intentio -mittari on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämä mittaustyökalu opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten mittaamiseen ja seurantaan. Työkalu perustuu Ajzenin (1991) Theory of Planned Behavior -teoriaan ja mittaa yrittäjyysaikomusten lisäksi yrittäjyysasenteita, opiskelijan omaa uskoa pystyvyyteensä toimia yrittäjänä, opiskelijan arviota lähiympäristönsä tuesta yrittäjyyttä kohtaan sekä opiskelijan yrittäjämäisyyttä.

Aineistoa on kerätty vuodesta 2008 lähtien ammattikorkeakouluista, toiselta asteelta sekä ulkomaisista korkeakouluista. Vastaajia on useita tuhansia. Lisäksi aineistoa on kerätty alumneilta, mikä mahdollistaa harvinaislaatuisen yksilötason pitkittäisseurannan yrittäjyysaikomusten kehittymisestä.

SeAMKin yrittäjyysaikomustutkimus keskittyy yksilötasolla yrittäjyysaikomusten seurantaan opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen jopa lähes kymmenen vuoden ajanjaksolla sekä yrittäjyysaikomusten ja yrityksen perustamisen välisen yhteyden selvittämiseen. Lisäksi tutkimuskohteena on yrittäjyyskoulutuksen vaikutus yrittäjyysaikomuksiin, niiden kehittymiseen ja realisoitumiseen. Yrittäjyysaikomustutkimuksen tuloksia on esitelty lukuisissa kansainvälisissä konferensseissa ja julkaistu tieteellisissä lehdissä (mm. Journal of Finnish Studies, Education + Training, Journal of Industry & Higher Education,  Journal of Small Business and Enterprise Development, International Journal of Information systems in the Service Sector).

Kysy lisää

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Liiketoiminnan strateginen kehittäminen

SeAMK on aktiivinen alueen yritysten ja organisaatioiden kehittäjä.

SeAMK tarjoaa asiantuntijapalveluja kehittämisprojektien ja räätälöityjen palveluiden muodossa liittyen yritysten ja organisaatioiden johtamiseen ja strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen. Asiantuntijapalvelut ja kehittämishankkeet voivat kohdentua liiketoiminnan, prosessien ja henkilöstön kehittämiseen, joista esimerkkeinä projekti- ja palveluliiketoiminnan kehittämishankkeet, prosessien ja osaamisen kehittämisen palvelut.

Tutkimus aihealueella keskittyy teollisten palvelujen tuotteistamiseen, data-analyytiikan kehittämiseen ja arvon yhteistuottamiseen. Menetelmänä käytetään pääasiassa toimintatutkimusta. Tuloksia on esitelty useissa konferensseissa ja julkaistu tieteellisissä lehdissä.

Kysy lisää

Henkilökuva Anne-Maria Ahosta.

Anne-Maria Aho

Osaamisalajohtaja

sähköposti

Anne-Maria.Aho(a)seamk.fi

puhelin

+358408304173

Yrittäjyyden ekosysteemin kehittäminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on panostettu kasvuyrittäjyyteen jo pitkään. Viimeisimpänä tutkimus- ja kehittämiskohteena on ollut kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden arviointi ja mittaaminen. Toimivuuden mittaamiseen on kehitetty laaja mittaristo ja lisäksi on kehitetty työkalua, joilla potentiaalisia kasvuyrittäjiä tunnistetaan, jotta niukat resurssit voitaisiin kohdistaa tehokkaasti.

Yritysten kasvu on pitkään ollut elinkeinopolitiikan keskiössä. Erilaisilla tuilla on pyritty vaikuttamaan yritystoimintaan, mutta niillä on todettu olevan suhteellisen rajallisia vaikutuksia. Ekosysteemi-lähestymistapa on kehitetty erityisesti vastamaan haasteeseen tunnistaa ja arvioida tukien ja avustusten aikaansaamia vaikutuksia.

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli osana niin alueellista yrittäjyyden kuin myös kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä. Alueelliset kasvuyrittäjyyteen vaikuttavat ekosysteemit voidaan tunnistaa yrittäjyyden ekosysteemiksi ja yrittäjäekosysteemiksi. Yrittäjyyden ekosysteemin tavoitteena on uusien aloittavien yritysten tukeminen niin, että niistä ajan kuluessa kehittyisi kasvuyrityksiä. Yrittäjäekosysteemin tavoitteena on tukea erityisesti yritysten kehittymistä ja kasvua. Ensimmäisessä kohteena on yritystoiminta, kun taas jälkimmäisessä kohteena ovat yrittäjät.

Ammattikorkeakoulun rooli on toimia katalyyttina näissä ekosysteemeissä. Tutkimuksen ja kehittämiseen liittyvien toimien ohella ammattikorkeakoulun tärkeimpänä panoksena sekä yrittäjyyden että yrittäjäekosysteemiin ovat opiskelijat, jotka tuovat uusia ideoita ja lisäävät alueellista osaamista.

Kysy lisää

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Matkailun liiketoiminnan kehittäminen ja Green Care

SeAMKilla on vahva rooli Etelä-Pohjanmaan matkailu- ja palvelualan pk-yritysten liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen tukemisessa sekä yhteistyöverkostojen rakentamisessa. SeAMK toimii tiiviissä yhteistyössä sekä alueellisten että valtakunnallisten matkailun sidosryhmien kanssa. SeAMK vastaa matkailuyritysten tarpeisiin tuottamalla erilaisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja ja selvityksiä. Kehittämistoimissa hyödynnetään alan uusinta tutkimustietoa sekä valtakunnallisia matkailutoimialan linjauksia. Liiketoiminnan kehittämisen tueksi tarjotaan matkailukoulutusta avoimen amk:n opintoina ja täydennyskoulutuksina.

Green Care -teema yhdistää luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneita toimijoita monilta eri toimialoilta. Luontolähtöisiin palveluihin ja menetelmiin perustuvaa yritystoiminnan syntymistä edistetään alueellisen Green Care -strategian pohjalta maaseutuympäristöä hyödyntäen.

Kysy lisää

Henkilö seisoo hieman sivuttain kameraan.

Sanna Jyllilä

Lehtori

erikoisala: Matkailuyrittäjyys, matkailututkimus, Green care

sähköposti

Sanna.Jyllila(a)seamk.fi

puhelin

+358408300400

Kestävä liiketoiminta (yrittäjyys) ja kiertotalous

Seinäjoen Ammattikorkeakoululla on vahva rooli kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden vahvistamisessa Etelä-Pohjanmaalla. SeAMKin yrittäjyyden tutkimusryhmä tukee kestävää ja kilpailukykyistä kehitystä sekä oikeudenmukaista ja reilua siirtymää Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteenamme on kasvattaa sidosryhmien osaamista ja mahdollisuuksia kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan hyödyntämisessä, kehittää tuotteita ja palveluja sekä koulutussektorille että yrityksille ja tukea alueellisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

SeAMK tukee aktiivisesti alueen pk-yrityksiä kiertotaloussiirtymässä ja vihreässä kasvussa. SeAMK on toteuttanut konkreettisia toimia vahvistaakseen pk-yritysten ympäristötietoutta sekä kykyä yhdistää ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Erilaiset kestävän liiketoiminnan projektit tähtäävät kiertotalouden liiketoimintamallien implementointiin sekä kestävyysajattelun ja vastuullisuuden lisäämiseen liiketoiminnassa. SeAMKilla on tärkeä rooli sekä alueen yritysten että muiden organisaatioiden kestävyyden systemaattisessa kehittämisessä.

SeAMK on lanseeraamassa vuoden 2022 aikana kiertotalouden osaamisalustan, joka tarjoaa pk-yrityksille tukea, neuvoa, tietoa ja konkreettisia työkaluja, jotka auttavat siirtymässä kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen. Tavoite on lisätä yhteistyötä, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämistä, jotka ovat linjassa kiertotalouden periaatteiden kanssa. Tämä luo alueelle yhä kestävämpää ja kilpailukykyisempää liiketoimintaa ja vauhdittaa vihreää siirtymää alueella.

SeAMK tukee yrityksiä myös yritysvastuun eli sosiaalisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.  Yritysvastuuseen kuluu keskeisesti vastuullinen johtaminen, jonka keskeisimmät alueet ovat työhyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, osaamisen kehittäminen ja eettinen organisaatiokulttuuri, lisäksi sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta edellyttää vahvaa sidosryhmätyöskentelyä. Vastuullinen liiketoiminta sekä yritysvastuu ovat nykypäivänä keskeisiä vaatimuksia myös pk-yrityksille, jotka tavoittelevat kestävää kasvua. Sosiaalisesti vastuullinen yritys on myös paremmassa asemassa rekrytointien näkökulmasta. SeAMKin yrittäjyyden tutkimusryhmä tukeekin alueen yrityksiä kehittämään omassa toiminnassaan työnhyvinvoinnin johtamista, osaamisen kehittämistä sekä vastuullisen yrityskulttuurin rakentamista pysyäkseen mukana kilpailussa osaavasta työvoimasta.

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397